Information on health insurance for foreigners

1. Persons with permanent residence in the Czech Republic

By law, health insurance is compulsory in the Czech Republic for every person who has a permanent residence in the territory of the Czech Republic, i.e. even a foreigner, unless, according to European regulations, he is not subject to the legal regulations of another EU/EEA/Switzerland state, or is not subject to the regulations of another contracting state according to an international agreement. Health insurance is created for these persons upon obtaining permanent residence in the territory of the Czech Republic and expires upon the death of the insured person or his/her declaration as dead or termination of permanent residence on the territory of the Czech Republic.

2. Persons without a permanent residence permit in the Czech Republic

a) A foreigner from a country outside the EU/EEA/Switzerland without a permanent residence may participate in public health insurance in the Czech Republic in accordance with the law as an employee of an employer who has a registered office or permanent residence in the Czech Republic, if they meet the criteria enshrined in European regulations (e.g. . is a dependent family member of a breadwinner insured in accordance with the regulations in the Czech public health insurance system), or is a citizen of one of the countries with which the Czech Republic has concluded an international agreement on social security, which also regulates the field of health insurance (a list of these agreements can be found on the website of the Office of Health kancelzarzp.cz insurance in the International Contracts section).

As well as the commencement and termination of employment of other employees, the employer is obliged to notify the health insurance company of the initiation and termination of participation in the health insurance of an employee who is a foreigner without permanent residence. The health insurance company will issue a green card for this insured person. For other persons who enter the public health insurance system for another reason, then a yellow card or a classic EHIC.

Cizinec bez trvalého pobytu má v měsících, kdy není účasten ve veřejném zdravotním pojištění z titulu zaměstnání, možnost uzavřít si smluvní zdravotní pojištění.

b) Cizinec z EU, EHP a Švýcarska bez trvalého pobytu v ČR může být účasten českého veřejného zdravotního pojištění opět jak ze zákona z titulu zaměstnání, tak na základě evropských nařízení (např. jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost pouze na území ČR, nezaopatření rodinní příslušníci osoby z EU, která v ČR vykonává výdělečnou činnost, popřípadě pobírá dávky nahrazující příjem, např. důchod, ve výjimečných případech pak i ekonomicky neaktivní osoby, které dostatečným způsobem prokážou faktické bydliště a těžiště svých zájmů v ČR aj.).

c) V souvislosti s výdělečnými pobyty je třeba zmínit, že na základě smluv ČR s USA, Japonskem, Tureckem, Severní Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Albánií, Tuniskem a Sýrií se tamní pojištěnec zaměstnaný či podnikající v ČR stává účastníkem českého systému zdravotního pojištění (a naopak). To zároveň znamená, že se musí ve své zemi původu odhlásit ze zdravotního pojištění. Podobný postup platí i v případě asociační dohody se státy Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) – pokud je osoba z uvedených států zaměstnána v některém ze států EU (samozřejmě včetně ČR), tak je účastna v systému zdravotního pojištění dané země EU (a naopak). Obdobný princip zakládá i mezinárodní smlouva ČR s Izraelem, která se však aplikuje pouze na občany (nikoli všechny pojištěnce) ČR a Izraele. Podotýkáme, že tyto postupy se netýkají turistických pobytů, včetně studia.

3. Zvláštní případy

V některých zvláštních případech se považují zákonem vymezené skupiny osob za cizince s povoleným trvalým pobytem. Jedná se o:

  • azylanty po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu,
  • děti, narozené azylantkám po dobu než bude rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte,
  • cizince svěřené do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je cizinec svěřen, přihlášena k trvalém pobytu na území ČR nebo se na území ČR nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno,
  • děti cizinců od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o povolení pobytu, jde-li o děti rodičů, kteří mají povolen trvalý pobyt a podají v zákonem stanové lhůtě žádost o udělení povolení k pobytu dítěte,
    cizince požívající dočasné ochrany,
  • cizince, kteří obdrželi rozhodnutí o neudělení azylu, ve kterém byla vyslovena překážka pro vycestování podle zákona o azylu; takovému cizinci udělí Policie vízum k pobytu do 90 dnů, které cizince opravňuje k pobytu na území po dobu 15 pracovních dnů ode dne udělení víza,
  • foreigners who have been granted a visa for a stay of more than 90 days in order to endure the stay in the cases specified in Section 32, paragraph 2 of the Act on the Residence of Foreigners, as amended (e.g. if an obstacle beyond their control prevents them from leaving); the period of validity of the visa is determined by the Police for the necessary period, maximum 1 year, for
    foreigners who have been granted a long-term residence permit for the purpose of enduring the stay, if their stay in the territory will be longer than 1 year and if the reasons for which it was granted persist a visa for a stay of more than 90 days in order to endure a stay in the territory.

G.E.Š., s.r.o.
Pitterova 2855/7, Žižkov, 130 00 Prague 3
ID: 25713205
Phone: 608 925 387
Email: gttgsveta@gmail.com
Databox: ydnp7fz
Represented by: engineer SVĚTLANA GORBUŠINOVÁ, managing director