Cookies

Informace o zpracování cookie dle požadavků GDPR.
1. V souladu s Rozsudkem Soudního dvora EU (SDEU) ze dne 1. října 2019 ve věci C-673/17.
2. V souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 13 bod 1 písm. e) a v čl. 13 bod 2 písm. a) nařízení (EU) 2016/679(GDPR)
3. Dle pokynu EDPB č.5/2020 o souhlasu podle nařízení 2016/679(GDPR) ze dne 4.5.2020

Information on cookie processing according to GDPR requirements.
1. In accordance with the Judgment of the Court of Justice of the EU (CJEU) of 1 October 2019 in Case C-673/17.
2. In accordance with the obligations laid down in Article 13 (1) (a), e) a v článku 13 bod 2 písm. a) Regulation (EU) 2016/679 (GDPR)
3. According to EDPB Guideline No. 5 2020 on consent according to Regulation 2016/679 (GDPR) of 4.5.2020

Информация об обработке файлов cookie в соответствии с требованиями GDPR.
1. В соответствии с Постановлением Суда ЕС (CJEU) от 1 октября 2019 г. по делу C-673/17.
2. В соответствии с обязательствами, изложенными в статье 13 (1) (а), д) в чланку 13 бод 2 псм. а) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
3. Согласно Директиве EDPB № 5 2020 о согласии согласно Регламенту 2016/679 (GDPR) от 4.5.2020.