Информация о медицинском страховании для иностранцев

1. Лица с постоянным местом жительства в Чехии

По закону медицинское страхование является обязательным в Чешской Республике для каждого человека, имеющего постоянное место жительства на территории Чешской Республики, т.е. даже иностранец, если только в соответствии с европейскими правилами он не подпадает под действие правовых норм другого государства ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии или не подпадает под действие правил другого договаривающегося государства в соответствии с международным соглашением. Медицинское страхование создается для этих лиц при получении постоянного места жительства на территории Чешской Республики и прекращается в случае смерти застрахованного лица или объявления его умершим или прекращения постоянного проживания на территории Чешской Республики.

2. Лица без постоянного вида на жительство в Чехии

а) Иностранец из страны за пределами ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии без постоянного места жительства может участвовать в государственном медицинском страховании в Чешской Республике в соответствии с законом в качестве работника работодателя, имеющего юридический адрес или постоянное место жительства в Чешской Республике. Республике, если он соответствует критериям, закрепленным в европейских правилах (например, является членом семьи кормильца, застрахованным в соответствии с правилами Чешской системы государственного медицинского страхования), или является гражданином одной из стран, с которыми Чешская Республика Республика заключила международный договор о социальном обеспечении, который регулирует также сферу медицинского страхования (список этих договоров можно найти на сайте Управления здравоохранения kancelzarzp.cz Insurance в разделе «Международные договоры»).

А также о начале и прекращении трудоустройства других работников работодатель обязан уведомить медицинскую страховую компанию о начале и прекращении участия в медицинском страховании работника, являющегося иностранцем без постоянного места жительства. Медицинская страховая компания выдаст этому застрахованному лицу грин-карту. Для остальных лиц, вступающих в систему государственного медицинского страхования по другой причине, требуется желтая карточка или классическая EHIC.

Иностранец без постоянного места жительства имеет возможность оформить договорное медицинское страхование в те месяцы, когда он не участвует в государственном медицинском страховании по причине занятости.

b) Cizinec z EU, EHP a Švýcarska bez trvalého pobytu v ČR může být účasten českého veřejného zdravotního pojištění opět jak ze zákona z titulu zaměstnání, tak na základě evropských nařízení (např. jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost pouze na území ČR, nezaopatření rodinní příslušníci osoby z EU, která v ČR vykonává výdělečnou činnost, popřípadě pobírá dávky nahrazující příjem, např. důchod, ve výjimečných případech pak i ekonomicky neaktivní osoby, které dostatečným způsobem prokážou faktické bydliště a těžiště svých zájmů v ČR aj.).

c) V souvislosti s výdělečnými pobyty je třeba zmínit, že na základě smluv ČR s USA, Japonskem, Tureckem, Severní Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Albánií, Tuniskem a Sýrií se tamní pojištěnec zaměstnaný či podnikající v ČR stává účastníkem českého systému zdravotního pojištění (a naopak). To zároveň znamená, že se musí ve své zemi původu odhlásit ze zdravotního pojištění. Podobný postup platí i v případě asociační dohody se státy Maghrebu (Alžírsko, Maroko, Tunisko) – pokud je osoba z uvedených států zaměstnána v některém ze států EU (samozřejmě včetně ČR), tak je účastna v systému zdravotního pojištění dané země EU (a naopak). Obdobný princip zakládá i mezinárodní smlouva ČR s Izraelem, která se však aplikuje pouze na občany (nikoli všechny pojištěnce) ČR a Izraele. Podotýkáme, že tyto postupy se netýkají turistických pobytů, včetně studia.

3. Zvláštní případy

V některých zvláštních případech se považují zákonem vymezené skupiny osob za cizince s povoleným trvalým pobytem. Jedná se o:

  • azylanty po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu,
  • děti, narozené azylantkám po dobu než bude rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte,
  • cizince svěřené do náhradní výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je cizinec svěřen, přihlášena k trvalém pobytu na území ČR nebo se na území ČR nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno,
  • děti cizinců od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o povolení pobytu, jde-li o děti rodičů, kteří mají povolen trvalý pobyt a podají v zákonem stanové lhůtě žádost o udělení povolení k pobytu dítěte,
    cizince požívající dočasné ochrany,
  • cizince, kteří obdrželi rozhodnutí o neudělení azylu, ve kterém byla vyslovena překážka pro vycestování podle zákona o azylu; takovému cizinci udělí Policie vízum k pobytu do 90 dnů, které cizince opravňuje k pobytu na území po dobu 15 pracovních dnů ode dne udělení víza,
  • иностранцы, которым была выдана виза на пребывание более 90 дней для продолжения пребывания в случаях, указанных в пункте 2 статьи 32 Закона о пребывании иностранцев в действующей редакции (например, если возникло независящее от них препятствие мешает им уйти); срок действия визы определяется Полицией на необходимый период, максимум 1 год, для
    иностранцев, которым предоставлен долгосрочный вид на жительство с целью продолжения пребывания, если их пребывание на территории будет более продолжительным более 1 года и если причины, по которым она была выдана, сохраняются виза для пребывания более 90 дней, чтобы выдержать пребывание на территории.

G.E.Š., s.r.o.
Питтерова 2855/7, Жижков, 130 00 Прага 3
ID: 25713205
Телефон: 608 925 387.
Электронная почта: gttgsveta@gmail.com
Датабокс: ydnp7fz
Представляет: инженер СВЕТЛАНА ГОРБУШИНОВА, управляющий директор